دوره های آسام

دوره مقدماتی اصول و مفاهیم کاربردی کشتیرانی

تعداد جلسه
22 جلسه
مدت دوره
45 ساعت
رضایت
5/5

دوره پیشرفته اصول و مفاهیم کاربردی کشتیرانی

تعداد جلسه
16 جلسه
مدت دوره
37 ساعت
رضایت
5/5

دوره فروش و بازاریابی در کشتیرانی

تعداد جلسه
12 جلسه
مدت دوره
27 ساعت
رضایت
5/5

دوره رفتار های سازمانی

تعداد جلسه
7 جلسه
مدت دوره
15 ساعت
رضایت
5/5

کارگاه بررسی آئین نامه بهره برداری از کانتینر

تعداد جلسه
1 جلسه
مدت دوره
2 ساعت
رضایت
5/5

کارگاه کاربرد بارنامه در حالات مختلف

تعداد جلسه
2 جلسه
مدت دوره
6 ساعت
رضایت
5/5

کارگاه اسناد واردات/صادرات در حوزه حمل و نقل

تعداد جلسه
2جلسه
مدت دوره
6 ساعت
رضایت
5/5

کارگاه ترخیصیه

تعداد جلسه
1 جلسه
مدت دوره
4 ساعت
رضایت
5/5

کارگاه ایدل

تعداد جلسه
1جلسه
مدت دوره
2 ساعت
رضایت
5/5

کارگاه عملیات بندری

تعداد جلسه
2 جلسه
مدت دوره
4 ساعت
رضایت
5/5

کارگاه خسارت کانتینر

تعداد جلسه
1جلسه
مدت دوره
2 ساعت
رضایت
5/5

دوره مبانی CRM و پیاده سازی آن در سازمان ها

تعداد جلسه
6 جلسه
مدت دوره
12 ساعت
رضایت
5/5