ارائــه تــخـصـصــی مــوسـسـه آســام تــدبـیـر دانــش

خـــدمــات مــا

آموزش

دوره‌های جامع و فراگیر

آموزش‌های کاربردی

آموزش مفهومی مترادف با یادگیری است و آموزش سازمانی و شغلی هم مسیر با موفقیت یک سازمان است. سازمان‌ها در تلاش هستند تا تجاربی فراهم آورند تا فرد را در انجام اثر بخش‌تر وظایف شغلی یاری رسانند. هدف برنامه آموزشی برای سازمان‌ها و افراد آن این است تا تجارب را به نحوی ساخت دهند که نگرش‌ها یا مهارت‌های مناسب و مقتضی کسب شوند و گسترش یابند. بنابراین، آموزش را می توان به عنوان تلاشی از سوی سازمان برای تغییر رفتار اعضای خود از رهگذر فرایند یادگیری به منظور افزایش اثربخشی تلقی کرد.
این یادگیری در افراد می‌تواند منجر به افزایش آگاهی و در نتیجه‌، افزایش کارکرد فرد در سازمان می‌باشد.
این موضوع وابسته به نوع، هدف و شکل آموزش است. هر آموزشی نمی‌تواند منجر به افزایش کارکرد افراد و سازمان‌ها شود آن‌چنان که در نظام‌های آموزشی سنتی و قدیمی سال‌ها آموزش به صرف اخذ مدرک خاتمه می‌یابد و در ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی نیز این نقصان ادامه پیدا می‌کند. در حالی که در نظام‌های آموزشی نوین که عموما در بخش خصوصی متناسب با نیازسنجی دقیق انجام می‌شود آموزش شکل دیگرگونه‌ای دارد که “یادگیری برای به‌کارگیری” تعریف و ترسیم می‌شود که موسسه آسام تدبیر دانش با استفاده از تخصص و تجربه افراد و سازمان‌های دارای دانش در این مسیر قدم بر می‌دارد.
در عصر حاضر که به آن لقب عصر ارتباطات و اطلاعات داده اند، سازمان‌ها در تلاش برای ارتقای روابط و ایجاد هم افزایی میان بازوهای خود می باشند تا از این منظر بتوانند در بازارهای رقابتی باقی مانده و نقش آفرینی نمایند. در این راستا یکی از محورهای مهم و اساسی در مدیریت راهبردی شرکت ها، آموزش در جهت ایجاد هم افزایی واقعی با استفاده از فرآیند کنترل عملکردها و فعالیت ها می باشد که با ارتقای ارزش آفرینی باعث اثر بخشی در این شرکت ها می شود. همان طور که مطرح است نیروهای یک سازمان مدیریت، برنامه ریزی و سازماندهی می شوند تا بتوانند به نتایجی که از پیش تعیین شده، دسترسی پیدا نمایند. این امر جز با ایجاد مدیریت هم افزایی و ارزش آفرینی در سازمان‌ها میان ستاد و صف، و کارکنان با هم  به وقوع نمی پیوندد.
ما در موسسه آسام تدبیر دانش تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از تخصص هر یک از افراد سازمان به بهره‌وری جمعی در حوزه صنعت زنجیره تامین دست پیدا کنیم، ما با شناسایی توانمندی‌های شخصی و آموزش‌ و پرورش این توانمندی‌ها مسیر هم‌افزایی در مجموعه‌ها را هموار خواهیم کرد.
ما معتقدیم جام پیروزی با دستان تمام افراد به اهتزاز درخواهد آمد و برای این پیروزی نخستین گام آموزش است.
شما می توانید از دوره‌های موجود انتخاب کرده ویا دوره اختصاصی خودرا ایجاد کنید

یادگیری برای بکارگیری

برگزاری

کارگاه‌های کاربردی

پر مخاطب‌ترین

دوره‌های برگزارشده

فهرست