آمار تجارت ایران با کشورهای نوار ساحلی خزر

آمار تجارت ایران با کشورهای نوار ساحلی خزر طی دو ماه اول سال 1401

در طول ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۱، آمار تجارت ایران با کشورهای نوار ساحلی خزر از طرق مختلف (ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی) چگونه بوده است؟

نوشتهٔ پیشین
اولین کارگاه گفتگو محور یک روزه “هنر فروش برای طراحان لجستیک” برگزار شد
نوشتهٔ بعدی
شماره دوم هفته‌نامه خبری آسام دیلی منتشر شد
فهرست