ما در تلاش هستیم با برنامه ای که در پیش داریم، شرکت های حمل و نقل بین المللی را با مسئولیت هایشان و قوانین و استاندارد های بین المللی آشنا کنیم.

فهرست